ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις για τη δημοσίευση και την επεξεργασία διαδικτυακών κριτικών (εφεξής οι «Όροι και Προϋποθέσεις») καθορίζουν τους κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται αναφορικά με τις κριτικές που υποβάλλονται και δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.michelin.gr (εφεξής o «Ιστότοπος») από έναν χρήστη (εφεξής ο «Χρήστης») σε σχέση με πωλούμενα προϊόντα που φέρουν την επωνυμία MICHELIN (εφεξής τα «Προϊόν(α)»).

ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1. Προσωπική και μη εμπορική χρήση

Απαγορεύεται η χρήση και η αναπαραγωγή του περιεχομένου του Ιστότοπου για οποιαδήποτε χρήση που δεν είναι ιδιωτική, μη εμπορικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε συλλογική ή/και εμπορική χρήση.

2. Χρήσεις σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να προβαίνει σε σύντομες αναφορές, αναλύσεις και αναπαραγωγές κριτικών που έχον δημοσιευτεί στον τύπο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρονται τα ονόματα των συντακτών και η πηγή της δημοσίευσης.

3. Αποδοχή των Όρων Χρήσης και των Όρων και Προϋποθέσεων

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι με την πρόσβαση, την προβολή ή/ και τη χρήση του Ιστότοπου, αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και εγγυάται την πλήρη συμμόρφωσή του με αυτούς καιθώς και με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Ο Χρήστης ενημερώνεται δια του παρόντος ότι όταν υποβάλει μια κριτική στον Ιστότοπο, αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσειτους Όρους και τις Προϋποθέσεις (ειδικότερα η πρόσβαση είναι δυνατή από τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος των φορμών υποβολής κριτικών, από την εκάστοτε σελίδα προϊόντος) και ότι τους αποδέχεται πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

1. Συλλογή και επεξεργασία από τον Πάροχο Υπηρεσιών των διαδικτυακών γραπτών κριτικών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο

Ο Χρήστης ενημερώνεται δια του παρόντος ότι η NET REVIEWS (Verified-Reviews, www.verified-reviews.com), μια ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 537.480 ευρώ, εδρεύουσα στη διεύθυνση 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494, 13002 Marseille, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο και το μητρώο εταιρειών της Μασσαλίας με αριθμό 750 882 375, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, η SKEEPERS, μια ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 10.863.553,00 ευρώ, εδρεύουσα στη διεύθυνση 18-20 avenue Robert Schuman, CS 40494, 13002 Marseille, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο και το μητρώο εταιρειών της Μασσαλίας με αριθμό 879 038 990, είναι ο πάροχος υπηρεσιών της Michelin για τη συλλογή και την επεξεργασία διαδικτυακών γραπτών κριτικών (εφεξής καλούμενος «Πάροχος Υπηρεσιών»).

Ο Χρήστης μπορεί να προβεί σε ανάρτηση γραπτών κριτικών χρησιμοποιώντας το κουμπί «Γράψτε μια κριτική» στις σελίδες περιγραφής κάθε Προϊόντος μέσω του οποίου θα αποκτήσει πρόσβαση σε μια φόρμα για την εμπειρία χρήσης που είχε ή/και για την αγορά του σχετικού Προϊόντος.
Ο Χρήστης θα ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο του Παρόχου Υπηρεσιών www.επαληθευμένεσ-αξιολογήσεισ.com για να στείλει την κριτική του.
Η προβολή και η χρήση του ιστότοπου του Παρόχου Υπηρεσιών υπόκειται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των όρων παροχής υπηρεσιών της Verified Reviews (οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος των φορμών υποβολής κριτικών, από τις σελίδες των προϊόντων). Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί να αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και πλήρως αυτούς τους όρους.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή/και αντίθεσης μεταξύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων του Ιστότοπου και των όρων παροχής υπηρεσιών της Verified Reviews, υπερισχύουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις του Ιστότοπου.

2. Άλλες διαδικτυακές κριτικές που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο

Εκτός από τις αξιολογήσεις που επεξεργάζεται ο Πάροχος Υπηρεσιών απευθείας στον Ιστότοπο, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλες πηγές κριτικών:

 • Κριτικές που συλλέχθηκαν από τον Πάροχο Υπηρεσιών σε άλλους ιστότοπους της MICHELIN στην Ευρώπη
 • Κριτικές που συλλέχθηκαν πριν από τον Απρίλιο του 2019 στην προηγούμενη τεχνική μας πλατφόρμα www.michelin.gr
 • Κριτικές που συλλέχθηκαν μέσω των σελίδων της MICHELIN στο Facebook


Οι κριτικές που αυτές που έχουν συλλεγεί με τους ανωτέρω τρόπους τελούν σε συμμόρφωση με τις σχετικές πολιτικές και όρους των ιστότοπων μέσω των οποίων συλλέχθηκαν.

Η εφαρμογή Google Translate επιτρέπει στους χρήστες να μεταφράζουν στην γλώσσα που επιθυμούν και κατανοούν κριτικές που κοινοποιούνται σε άλλους ιστότοπους της MICHELIN στην Ευρώπη. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η αυτοματοποιημένη μετάφραση μέσω τέτοιου είδους εφαρμογών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση δεν είναι ακριβής και ως εκ τούτου η υποκατάσταση της ανθρώπινης νόησης και παρέμβασης δεν αποτελεί ούτε δυνατότητα ούτε σκοπό. Ο Ιστόποτος μας σε κάθε περίπτωση όμως είναι συμβατός με την εφαρμογή Google Translate και οι μεταφράσεις μέσω αυτού παρέχονται «ως έχουν», χωρίς δηλαδή οποιαδήποτε επέμβαση από την MICHELIN. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την αξιοπιστία ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε μεταφράσεων που γίνονται από μια γλώσσα-πηγή σε άλλη μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ή άλλου είδους εφαρμογών ή λειτουργιών του Ιστοτόπου και αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται να υφίσταται περιεχόμενο δεν μπορεί να μεταφραστεί με ακρίβεια λόγω περιορισμών των δυνατοτήτων του μεταφραστικού λογισμικού/ εφαρμογής. Οι μεταφράσεις δεν είναι δεσμευτικές και οι χρήστες θα πρέπει να τις λαμβάνουν υπ’ όψιν ενδεικτικά και με κάθε επιφύλλαξη και να μην βασίζοτναι σε αυτές για την άσκηση εννόμων δικαιωμάτων τους ή έγερση αξιώσεων έναντι της MICHELIN, άλλων χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου.

3. Ορισμός και μορφή διαδικτυακών κριτικών

Οι κριτικές που δημοσιεύονται από τους Χρήστες στον Ιστότοπο αντιπροσωπεύουν τις δικές τους κριτικές, απόψεις ή σχόλια και σε καμία περίπτωση αυτές της Michelin, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των εργαζομένων της.

Οι κριτικές που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο μπορεί να έχουν τη μορφή μηνυμάτων κειμένου, αριθμητικής βαθμολογίας ή/και βαθμολογίας με αστέρια ή ποσοστού σύστασης.

Στον Ιστότοπο θα εμφανίζεται επίσης μια μέση βαθμολογία των κριτικών που συλλέγονται.

Ο Χρήστης συμφωνεί να εκφράζει τις απόψεις του με στον Ιστότοπο με λογική, προσεκτικά και με ευπρέπεια.

Οποιοσδήποτε Χρήστης μπορεί να ζητήσει από το τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Michelin να διαγράψει τις κριτικές που έχει δημοσιεύσει στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ενότητα «Επικοινωνία»/«Βοήθεια».

Στον Ιστότοπο εμφανίζονται τρεις (3) τύποι γραπτών κριτικών:

 1. Μη επαληθευμένη κριτική: Κριτική που υποβλήθηκε από Χρήστη του οποίου η εμπειρία καταναλωτή (αγορά ή χρήση του Προϊόντος) δεν έχει επαληθευτεί από τη Michelin ή τον Πάροχο Υπηρεσιών της.
 2. Επικυρωμένη κριτική: Κριτική που υποβλήθηκε από Χρήστη, η οποία δεν έχει επαληθευτεί από τη Michelin ή τον Πάροχο Υπηρεσιών της, αλλά για την οποία ο Χρήστης έχει βεβαιώσει ότι είχε την απαιτούμενη εμπειρία καταναλωτή (αγορά ή χρήση του Προϊόντος).
 3. Επαληθευμένη κριτική: Κριτική που υποβλήθηκε από επαληθευμένο Χρήστη, για τον οποίο η Michelin εγγυάται την εμπειρία καταναλωτή (αγορά ή χρήση του Προϊόντος).


4. Κανονισμός για τις διαδικτυακές γραπτές κριτικές

α) Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

Ο Χρήστης συμφωνεί να μην δημοσιεύει περιεχόμενο στον Ιστότοπο που παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται:

 • η διάχυση πληροφοριών που είναι προσβλητικές, δυσφημιστικές ή ανήθικες,
 • η κατάχρηση του σκοπού του Ιστότοπου για σκοπούς προπαγάνδας, κηρύγματος, ψηφοθηρίας ή άμεσης προώθησης/ προσέγγισης πελατείας,
 • η δημοσίευση οποιουδήποτε εμπορικού, διαφημιστικού ή άλλου προωθητικού υλικού για καπνό, αλκοόλ ή οποιαδήποτε άλλη ελεγχόμενη ουσία, προϊόν ή υπηρεσία,
 • η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τρόπο που μπορεί να διαταράξει την ελεύθερη επικοινωνία άλλων Χρηστών ή να μεταδώσει περιεχόμενο που αποτελεί ή υποκινεί άλλους να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις,
 • η διανομή περιεχομένου που παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα τρίτων ή είναι δυσφημιστικό, εξευτελιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, πορνογραφικό, βίαιο ή υποκινεί διακρίσεις, πολιτική βία, ρατσισμό, ξενοφοβία, σεξισμό ή ομοφοβία,
 • η δημοσίευση πληροφοριών που αντιβαίνουν στη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιτρέπουν την ταυτοποίηση ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ιδίως το επώνυμο, η ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, η φωτογραφία και η ηχητική ή οπτικοακουστική εγγραφή τους,
 • η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ιδίως με την αφαίρεση ή τη διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά σήματα, καθώς και οποιασδήποτε περιοριστικής επιγραφής,
 • η μη εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση στον Ιστότοπο ή η χρήση για δόλιους σκοπούς.

Ο Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να χρησιμοποιεί μόνο περιεχόμενο για το οποίο διαθέτει τα νόμιμα δικαιώματα χρήσης και δημοσίευσης και για το οποίο ο νόμιμος κύριος των δικαιωμάτων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για χρήση και δημοσίευση ή το οποίο εξαιρείται από τέτοιου είδους προστασία. Τα «δικαιώματα» περιλαμβάνουν προσωπικά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και γενικότερα όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

β) Κανόνες για την εποπτεία των διαδικτυακών κριτικών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο (δημοσίευση ή απόρριψη)

Ο Χρήστης αποδέχεται σε κάθε περίπτωση ότι η Michelin ή/και ο Πάροχος Υπηρεσιών της θα ελέγξουν το περιεχόμενο των κριτικών που υποβάλλονται προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα δημοσιευτούν ή όχι στο διαδίκτυο.

Η ανάρτηση των κριτικών στο διαδίκτυο υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Michelin. O Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει, άμεσα ή μέσω του Παρόχου Υπηρεσιών το περιεχόμενο των κριτικών που υποβάλλονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς και τις πολιτικές που εφαρμόζει ο Όμιλος MICHELIN. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη επαρκής συμμόρφωση με τα ανωτέρω η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο στον Ιστότοπο.

Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στο στοιχείο (α) παραπάνω και τους λόγους απόρριψης που καθορίζονται στους όρων παροχής υπηρεσιών της Verified Reviews, η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πάροχο Υπηρεσιών ειδικότερα να απορρίψει κάθε κριτική που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο και η οποία:

 • περιέχει προσωπικά στοιχεία (π.χ. αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις email, ονοματεπώνυμα, κ.λπ.),
 • δεν σχετίζεται με το Προϊόν ή τα χαρακτηριστικά του (όπως π.χ. κριτικές σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός Προϊόντος, την αποστολή ενός Προϊόντος ή την εμπειρία που είχε ο καταναλωτής που γράφει την κριτική με κάποιον μεταπωλητή),
 • είναι δυσνόητη,
 • περιέχει έναν υπερσύνδεσμο που ανακατευθύνει τους Χρήστες σε άλλον ιστότοπο ή σε άλλο τμήμα του Ιστότοπου όπου η αξιολόγηση (συνολική βαθμολογία και βαθμολογία απόδοσης) δεν δείχνει τη γνώμη του Χρήστη,
 • δείχνει σαφή ασυνέπεια μεταξύ του σχολίου και της αξιολόγησης (συνολική βαθμολογία και βαθμολογία απόδοσης).

Η Michelin ή/και ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα προβούν σε του περιεχομένου της κριτικής.

Αν μια κριτική απορριφθεί, η Michelin ή/και ο Πάροχος Υπηρεσιών θα ενημερώσουν τον Χρήστη που την υπέβαλε για τους λόγους της απόρριψής της μέσω της αποστολής email στη διεύθυνση που χρησιμοποίησε ο Χρήστης όταν υπέβαλε την κριτική του.

γ) Διαδικασία επιβεβαίωσης και επαλήθευσης κριτικών

Ως μέρος των ελέγχων που διενεργούνται από τη Michelin ή/και τον Πάροχο Υπηρεσιών της, ο Χρήστης πρέπει να είναι διαθέσιμος για επικοινωνία προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους που θα διασφαλίσουν την αυθεντηκότητα της κριτικής, ιδίως εάν η αξιολόγηση που υποβλήθηκε σχετίζεται με πραγματική εμπειρία καταναλωτή (αγορά ή χρήση του Προϊόντος).

Για τις  επικυρωμένες , η διαδικασία είναι η εξής: από 1/1/24, για να μπορέσει να δημοσιεύσει κριτική, ο Χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ότι είχε πραγματική εμπειρία καταναλωτή έχοντας χρησιμοποιήσει το Προϊόν ή την υπηρεσία που αφορά η κριτική του, κατά τους τελευταίους σαράντα οκτώ (48) μήνες. Οι Χρήστες. Στη συνέχεια, οι κριτικές θα λαμβάνουν σήμανση ως «Επικυρωμένες στον Ιστότοπο».
Σημειώστε ότι οι  επικυρωμένες κριτικές δεν υπόκεινται σε συστηματική επαλήθευση από τη Michelin ή/και τον Πάροχο Υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, ο Χρήστης θα θεωρηθεί υπεύθυνος από τη Michelin σε περίπτωση ψευδούς ισχυρισμού.

Για επαληθευμένες κριτικές, η διαδικασία είναι η εξής: Η Michelin ή/και ο Πάροχος Υπηρεσιών της διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τον Χρήστη ανά πάσα στιγμή για επαλήθευση, το οποίο αποδέχεται ο Χρήστης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κριτική που υποβάλλεται από τον εν λόγω Χρήστη βασίζεται στην πραγματική εμπειρία του καταναλωτή αναφορικά με το Προϊόν (αγορά ή/και χρήση). Στη συνέχεια, οι κριτικές θα λαμβάνουν τη σήμανση ως «Επαληθευμένες» στον Ιστότοπο.
Ως εκ τούτου, οι Χρήστες αποδέχονται την χρήση των στοιχείων τους για τους ανωτέρω σκοπούς επικοινωνίας και ταυτοποίησης και η Michelin ή/και ο Πάροχος Υπηρεσιών δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για να ταυτοποιήσουν και να επικοινωνήσουμε με τον Χρήστη. Η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω email. Ενδέχεται να απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς ή/και χρήσης από τον Χρήστη του προϊόντος ή της υπηρεσίας κατά περίπτωση που αφορά η κριτική. .

δ) Ειδικές περιπτώσεις κριτικών που αφορούν ισχυρισμό προϊόντος

Κριτικές που περιέχουν ισχυρισμό ή επισημαίνουν ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη χρήση ενός προϊόντος θα διεκπεραιώνονται από το τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Michelin, το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Χρήστη που υπέβαλε την κριτική, μέσω της διεύθυνσης email  που δόθηκε όταν υποβλήθηκε η κριτική, προκειμένου να εξεταστεί ο σχετικός ισχυρισμός..

ε) Σύστημα προειδοποίησης

Διατίθεται σύστημα προειδοποίησης για όποιον επιθυμεί να αναφέρει δημοσίευση μηνυμάτων αμφιλεγόμενου περιεχομένου ή σκοπού στον Ιστότοπο, ιδίως εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των αδικημάτων που καθορίζονται στο Αρ. 57 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, του Ν. 4285/2014 περί υποκίνησης του φυλετικού μίσους, 361 επ. (εξύβριση - δυσφήμιση) και 348 επ. (διευκόλυνση ανηλικότητας/ πορνογραφία ανηλίκων) του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο Χρήστης μπορεί να αποστείλει οποιονδήποτε ισχυρισμό στη Michelin μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ενότητα «Επικοινωνία» /«Βοήθεια» παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που κρίνει ότι είναι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό.

Η Michelin εφιστά την προσοχή του Χρήστη στο γεγονός ότι τυχόν δηλώσεις του μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών που θα εγείρει η Michelin οι τρίτοι κατά της Michelin . Η παροχή ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών μπορεί να εγείρει ζητήματα αστικής ή/και ποινικής ευθύνης.

στ) Λόγοι αποκλεισμού του Χρήστη

Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις   μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Michelin ή/και ο Πάροχος Υπηρεσιών της να μην δημοσιεύσουν/να διαγράψουν την αμφισβητούμενη κριτική, με επιφύλαξη κάθε νόμιμης ενέργειας για την διαφύλαξη των συμφερόντων της Michelin και οποιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης κάθε περιουσιακής ή ηθικής βλάβης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ

Όλες οι κριτικές που δημοσιεύονται διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ

1. Προορισμός κριτικών

Ο Χρήστης συναινεί ώστε οι κριτικές που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, καθώς και ο μέσος όρος των βαθμολογιών που δίνονται, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Michelin ή/και τον Πάροχο Υπηρεσιών της σε όλα τα ψηφιακά ή έντυπα μέσα τους.

Οι κριτικές που δημοσιεύονται μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους διάφορους διανομείς και συνεργάτες της Michelin ή/και του Παρόχου Υπηρεσιών σε όλα τα ψηφιακά τους μέσα (ιστότοποι και εφαρμογές) ή έντυπα μέσα, καθώς και σε μηχανές αναζήτησης.

2. Δημοσίευση κριτικών σε άλλα μέσα/ιστότοπους

Όλες οι κριτικές που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή ο μέσος όρος των βαθμολογιών που δίνονται (με τη μορφή αστεριών) μπορούν επίσης να εμφανίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές των διανομέων και συνεργατών της Michelin, καθώς και στις μηχανές αναζήτησης.

3. Κατάταξη των κριτικών

Οι κριτικές ταξινομούνται από προεπιλογή με χρονολογική σειρά, από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Οι κριτικές δίδονται οικειοθελώς από τους Χρήστες και άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Ρητώς αναγνωρίζεται ότι η Michelin δεν παρέχει οποιαδήποτε αποζημίωση ή αντάλλαγμα για τις γραπτές κριτικές που υποβάλλουν οι Χρήστες στον Ιστότοπο.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΥΘΥΝΗ

Η Michelin θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο Ιστότοπος είναι πάντα προσβάσιμος στους Χρήστες. Ωστόσο, η Michelin δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αν ο Ιστότοπος ή η τοποθεσία του Παρόχου δεν διατίθεται για οποιονδήποτε λόγο.

Επιπλέον, ο Χρήστης ενημερώνεται για τους εγγενείς κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια κατά την αποστολή δεδομένων. Σε καμία περίπτωση η Michelin δεν φέρει ευθύνη για αυτούς τους κινδύνους και τις συνέπειές τους, οι οποίοι μπορεί να είναι επιζήμιοι για τον Χρήστη, ανεξάρτητα από την έκτασή τους.

Η Michelin μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο του προτεινόμενοι Ιστότοπου όπως κρίνει σκόπιμο χωρίς να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε λόγο.

Αποτελεί ευθύνη κάθε Χρήστη να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων, του λογισμικού και του υλικού του από ιούς ή άλλες απειλές που μπορεί να υπάρχουν στον Ιστότοπο ή στις πληροφορίες που δημοσιεύονται.

Οι κριτικές που δημοσιεύονται δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του συντακτικού προσωπικού του Ιστότοπου, αλλά αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη τους.

Η ευθύνη της Michelin για την παροχή υπηρεσιών είναι αυτή ενός παρόχου τεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα με την σχετική με την Προστασία των Καταναλωτών.

Η Michelin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επαφές και επικοινωνία μεταξύ Χρηστών ή μεταξύ ενός Χρήστη και οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη με τρόπο που μπορεί να διαταράξει την ελεύθερη επικοινωνία άλλων Χρηστών ή να μεταδώσει περιεχόμενο που αποτελεί ή υποκινεί άλλους να διαπράξουν πράξεις που τιμωρούνται από τον νόμο.

Όποιους ελέγχους και αν έχει πραγματοποιήσει, εξυπακούεται ότι λόγω του όγκου των δημοσιευμένων πληροφοριών, η Michelin δεν υπόκειται σε γενική υποχρέωση παρακολούθησης των πληροφοριών που αποθηκεύει, ούτε αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες, ούτε εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι Χρήστες.

Σε καμία περίπτωση η Michelin δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή πληροφορίες που αποθηκεύονται κατόπιν αιτήματος ενός Χρήστη τις οποίες η Michelin δεν μπορεί να γνώριζε πραγματικά την παράνομη φύση τους ή τα γεγονότα και τις περιστάσεις που αποκαλύπτουν αυτήν τη φύση ή εφόσον, μόλις το αντιλήφθηκε, ενήργησε αμέσως για να αφαιρέσει αυτά τα δεδομένα ή να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση.

Ο Χρήστης είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τις γραπτές κριτικές που δημοσιεύει στον Ιστότοπο και το περιεχομενό τους.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση του Ιστότοπου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτές οι αρχές περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου της Michelin. Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς η Michelin επεξεργάζεται και προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών του Ιστότοπου.

Επιπλέον, η Michelin ενημερώνει τον Χρήστη ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να διαβιβαστούν στον Πάροχο Υπηρεσιών, ο οποίος είναι προσωπικά υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει, και η Michelin δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία από μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ο Χρήστης ενθαρρύνεται να συμβουλευτεί την Πολιτική Απορρήτου του Παρόχου Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και την εφαρμογή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, η Εξυπηρέτηση Καταναλωτών της Michelin είναι διαθέσιμη στους Χρήστες κάνοντας κλικ στην ενότητα «Επικοινωνία» /«Βοήθεια» του Ιστότοπου.

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ

Η Michelin μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Αυτές οι αλλαγές είναι δεσμευτικές για τον Χρήστη μόλις δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, συνιστάται στον Χρήστη να συμβουλεύεται τακτικά αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν νέες αλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η μη συμμόρφωση του Χρήστη, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του, με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και, γενικότερα, τυχόν προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή την εγκυρότητά τους διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο αποκλειστικά αρμόδια δε για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τους παρόντες ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ημερομηνία ενημέρωσης: 1/1/2024

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται
Ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια περίεργη συμπεριφορά κατά την περιήγησή σας. Χρησιμοποιήστε ή ενημερώστε/εγκαταστήστε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης για να βλέπετε σωστά όλο το περιεχόμενο